Soluva® Zone H Service Video 2.2 - Test UV-Intensität

Soluva® Zone H Service Video 2.2: Test UV-Intensität. So testen Sie die UV Intensität mit mitgelieferten UVC-Testpunkten.